Conditii generale de vanzare pentru produse

 1. Definitii si interpretari
 2. In scopul prezentului Contract, termenii de mai jos vor avea semnificatiile prevazute in Anexa nr. 2.
 3. Referirile la orice act normativ, reglementare sau document sunt referiri la acestea astfel cum sunt modificate, cesionate, novate, inlocuite,republicate ori readoptate.
 4. Toate anexele la prezentul Contract constituie parte integranta din acesta.
 5. Orice trimitere la o clauza sau anexa reprezinta o trimitere la respectiva clauza sau anexa din prezentul Contract.
 6. Definitii:

“Anexe”                                              CGV si orice alte anexe la CS, conform articolului 5 CS;

“Bun(uri)”                                           Produsul(rile) care fac obiectul Contractului, astfel cum sunt descrise la articolul 2 CS;

“Contract”                                           contractul al carui obiect este descris in CS si al carui continut este format din totalitatea Documentelor Contractuale;

“CGV”                                                 prezentele condiții generale de vânzare pentru Produse;

“Contractul Producatorului”       orice relatii contractuale stabilite intre Producator si Vanzator, direct sau prin intermediul unor terte parti, in virtutea carora Vanzatorul poate achizitiona si revinde Produsele;

“CS”                                                      Conditiile Speciale ale Contractului semnate de catre Parti;

“Data Livrarii”                                  data incepand de la care Cumparatorul trebuie sa se prezinte la Locatia de Livrare, conform notificarii transmise de Vanzator conform CGV;

“Data Semnarii”                              data la care ultima dintre Parti a semnat Contractul;

“Deficiente Majore”                       orice deficiente ale Produselor fata de prevederile Contractului si din cauza carora Produsele sunt improprii folosirii conform destinatiei acestora stabilite de catre Producator; vor fi considerate improprii folosirii Produsele care (i) nu functioneaza sau (ii) nu functioneaza de asa natura incat sa permita utilizarea lor rezonabila conform destinatiei stabilite de Producator sau (iii) nu sunt conforme standardelor tehnice recunoscute aplicabile ori dispozitiilor legale imperative, astfel incat simpla folosire a lor in aceste conditii ar putea atrage sanctiuni contraventionale substantiale ori raspunderea penala a proprietarului sau conducatorului/utilizatorul Produsului;

“Documente Contractuale”          CS, CGV si toate celelalte Anexe;

“Garant”                                             persoana care avalizeaza bilete la ordin furnizate de Cumparator conform prezentului Contract, avand datele de identificare indicate in CS;

“Informatii Confidentiale”          informatiile prevazute la articolul 13.1 CGV;

“Locul de Livrare”                           locul la care vor fi livrate Produsele Cumparatorului, conform CS;

“Parti”                                                  Vanzatorul si Cumparatorul, astfel cum acestia sunt identificati in CS;

“Perioada de Garantie”                 perioada in care Vanzatorul isi asuma garantia pentru functionarea Produselor, in conformitate cu prevederile Contractului;

“Pret”                                                   Pretul Produselor, conform CS;

“Procesul-Verbal”                           are semnificatia atribuita la articolul 6 CGV;

“Producator”                                      producatorul Produselor indicat in CS;

“Sarcina”                                            orice tip de drepturi ale tertilor si orice promisiune sau masura care poate rezulta intr-o obligatie de a constitui astfel de drepturi;

“Specificații Tehnice”                   specificațiile tehnice ale Produselor stabilite de Producător, conform Anexei relevante la CS;

“Termen de Livrare”                      termenul de livrare indicat în CS.

“Zi Lucrătoare”                                 orice zi în care băncile comerciale și majoritatea entităților private din jurisdicția(iile) în care trebuie întreprinse măsurile relevante au program de lucru; sâmbăta, duminica și zilele de sărbătoare legală vor fi întotdeauna considerate a fi zile nelucrătoare.

 • Documentele Contractuale
  • CS împreună cu CGV și orice alte Anexe enumerate la articolul 5 CS, formează întreaga înțelegere a Părților cu privire la obiectul Contractului.
  • În cazul existenței unor discrepanțe între Documentele Contractuale, ordinea de prioritate va fi următoarea: (i) CS, (ii) orice alte Anexe decât CGV și (iii) CGV. Ordinea de prioritate între documentele menționate la punctul (ii) poate fi stabilită în cuprinsul CS.
  • CGV și orice alte Anexe vor fi considerate parte integrantă din Contract (fără a fi necesară semnarea lor de către Părți), prin simpla referire făcută la acestea în CS semnate de către Părți.
  • Cumpărătorul este de acord că prezentul Contract nu poate fi considerat un contract de adeziune, în sensul articolului 1173 din Codul Civil, și nici un contract ce conține clauze standard, în înțelesul articolului 1202 din Codul Civil. Cumpărătorul are dreptul de a negocia orice termen sau condiție a prezentului Contract anterior semnării CS, existând posibilitatea de a fi prevăzute derogări de la CGV și de la orice alte Anexe în cuprinsul CS.
  • Contractul înlocuiește orice discuții sau înțelegeri anterioare dintre Părți în privința obiectului acestuia.
 • Obiectul Contractului
 • Vânzătorul vinde Produsele Cumpărătorului, iar Cumpărătorul cumpără Produsele de la Vânzător în schimbul Prețului și în conformitate cu termenii și condițiile Contractului.
 • Produsele vor cuprinde toate elementele și/sau echipamentele necesare utilizării conform destinației stabilite de Producător și înțelegerii Părților conform Contractului. Cumpărătorul înțelege și este de acord că, indiferent de prevederile articolului 1686 din Codul Civil, Produsele vor fi predate în configurația stipulată în Specificațiile Tehnice și Listele de Dotări.
 • Transferul dreptului de proprietate
  • Dreptul de proprietate asupra fiecărui Bun se va transfera de la Vânzător la Cumpărător la Data Plății, sub condiția preluării efective a Produselor și a plății integrale a Prețului de către Cumpărător iar riscurile se transferă la data livrării.
  • În cazul în care Cumpărătorul întârzie plata Prețului și/sau a preluării Produselor, transferul dreptului de proprietate asupra Produselor va avea loc la data plății integrale a Prețului și/sau a preluării Produselor, oricare dintre acestea survine mai târziu.
  • Vânzătorul va avea dreptul de a reține orice document aferent Produselor până la data la care are loc transferul dreptului de proprietate conform celor de mai sus.
  • În situația în care, la alegerea Vânzătorului, predarea Produselor către Cumpărător are totuși loc anterior transferului dreptului de proprietate asupra acestora:
 • Cumpărătorul va lua toate măsurile, va încheia toate asigurările și va contracta toate serviciile necesare în vederea prezervării integrității, funcționalității și calității Produselor; Vânzătorul are dreptul de a lua sau contracta, pe cheltuiala Cumpărătorului, toate măsurile, asigurările și serviciile pe care le consideră necesare în acest scop, până la data transferului dreptului de proprietate; totodată, Vânzătorul va fi desemnat terț beneficiar al măsurilor, asigurărilor și serviciilor contractate de Cumpărător, acesta din urmă având și obligația de a solicita, de fiecare dată, acordul prealabil scris și expres al Vânzătorului în acest sens;
 • până la transferul dreptului de proprietate, Cumpărătorul nu va avea dreptul să înstrăineze în vreun fel Produsele, să promită înstrăinarea ori să facă sau să nu facă orice altceva de natură a atrage obligația de a le înstrăina ori să constituie vreo Sarcină cu privire la acestea;
 • până la transferul dreptului de proprietate, Cumpărătorul nu va avea dreptul să modifice în vreun fel Produsele fără acordul expres, prealabil și scris al Vânzătorului; în situația în care astfel de modificări se produc cu sau fără acordul Vânzătorului, acesta din urmă va dobândi proprietatea asupra tuturor elementelor adăugate sau înglobate Produselor sau cu care acestea se unesc sau se contopesc, care nu pot fi îndepărtate fără a deteriora în vreun fel Produsele, prezenta clauză reprezentând acordul anticipat al Vânzătorului în acest sens;
 • imediat după orice măsură de sechestrare sau indisponibilizare a Produselor luată de un terț, Cumpărătorul va notifica acestuia, în scris, faptul că Produsele sunt proprietatea Vânzătorului, și va informa Vânzătorul despre măsura survenită;
 • Cumpărătorul va răspunde față de Vânzător pentru (i) orice prejudicii aduse Produselor din orice cauză și (ii) orice costuri suportate de Vânzător în legătură cu Produsele ulterior Datei Livrării, incluzând orice prejudicii aduse terților ca urmare a faptei Produselor; oriunde este posibil conform legii, Cumpărătorul va răspunde direct față de orice terțe persoane în legătură cu cele de mai sus; Cumpărătorul va notifica Vânzătorului imediat orice prejudicii aduse Produselor sau unor terți prin fapta Produselor;
 • în situația încetării Contractului sau la prima cerere a Vânzătorului, ambele indiferent de motiv, Cumpărătorul va returna Produsele Vânzătorului în starea în care le-a preluat de la acesta (cu excepția uzurii normale), în termen de cel mult 5 (cinci) Zile Lucrătoare.
 • Transferul riscurilor
 • Toate riscurile aferente Produselor (incluzând riscul pierii fortuite, al furtului, dispariției, pierderii, distrugerii sau degradării acestora, etc.) se transferă de la Vânzător la Cumpărător la Data Livrării.
 • În situația în care livrarea este întârziată din vina Cumpărătorului, transferul riscurilor către Cumpărător are loc la data la care Produsele sunt gata de livrare, dar nu mai devreme de Data Livrării.
 • Livrare
 • Livrarea Produselor va avea loc în Termenul de Livrare, conform condiției de livrare și la Locul de Livrare prevăzute în CS, sub rezerva plății prealabile integrale a Prețului. Termenul de livrare va curge de la data la care Cumpărătorul a achitat avansul sau garanția sau a predat vreun instrument de garantare, după cum s-a stabilit în CS. Modalitatea de împachetare a Produselor și de transport al acestora până la Locul de Livrare vor fi stabilite exclusiv de către Vânzător.
 • Vânzătorul se va asigura că, la Data Livrării, Produsele vor fi puse la dispoziția Cumpărătorului în stare bună de funcționare, având configurația, dotările și caracteristicile tehnice prevăzute de Contract, conform articolului 3 CGV.
 • Data Livrării va fi comunicată Cumpărătorului printr-o notificare prealabilă de cel puțin 5 (cinci) zile. În cazul în care oricare dintre Produse nu au fost/nu pot fi puse la dispoziția Cumpărătorului la Data Livrării din alte motive decât culpa acestuia, Vânzătorul va notifica modificarea Datei Livrării Cumpărătorului în conformitate cu articolul 6.9 CGV.
 • La Data Livrării, Cumpărătorul va semna un proces-verbal de predare-primire a Produselor (“Procesul-Verbal”) care va consemna livrarea.
 • Orice deficiențe observate la Data Livrării cu privire la Produse, vor fi consemnate în Procesul-Verbal.
 • Când consideră întemeiate deficiențele astfel semnalate, Vânzătorul le poate  remedia (fie prin reparații, fie prin înlocuirea Produsului, la latitudinea Vânzătorului) în termenul rezonabil, necesar după împrejurări. Cumpărătorul va avea dreptul de a refuza preluarea unui Bun doar dacă se constată că acesta prezintă Deficiențe Majore, caz în care Partile pot agrea o modalitate si un termen de remediere sau pot decide sa inceteze Contractul. . În orice caz, Produsele vor fi considerate a fi fost acceptate de către Cumpărător la momentul finalizării predării acestora.
 • Vânzătorul nu va avea nicio obligație față de Cumpărător pentru vreo deficiență existentă la Data Livrării pe care acesta nu o semnalează conform celor de mai sus, cu excepția cazului în care aceasta reprezintă un viciu ascuns în înțelesul articolului 1707(2) din Codul Civil și este acoperită de Garanția Producătorului.
 • În cazul în care Cumpărătorul nu preia Produsele la Data Livrării, Cumpărătorul va răspunde pentru orice costuri asociate acestora, incluzând cheltuielile cu depozitarea și paza acestora.
 • Termenul de Livrare este prevăzut cu aproximație, Cumpărătorul înțelegând că acesta poate depinde și de clarificarea tuturor aspectelor tehnice aferente Contractului, Vanzatorul putând decala Termenul de Livrare pentru o perioadă de maxim (____) de zile. Orice modificare a Termenului de Livrare, și respectiv a Datei Livrării, va fi notificată Cumpărătorului de către Vânzător cu cel puțin 5 (cinci) Zile Lucrătoare, anterior noii Date a Livrării.
 • Preț. Modalități de plată
 • Prețul Produselor este prevăzut în CS și va fi achitat conform termenelor și condițiilor de  plată prevăzute în CS.
 • Neplata oricărei părți din Preț în termenul prevăzut de Contract dă dreptul Vânzătorului, la alegerea sa:
  • să aplice dobânzi (i) de 0,1 % (zerovirgulăunulasută) din suma neachitată pentru fiecare zi de întârziere; și
  • să solicite despăgubiri pentru orice alte prejudicii suportate ca urmare a întârzierii plății de către Cumpărător; și/sau
  • să rezoluționeze Contractul conform articolului 11 CGV.
 • Prețul va fi considerat a fi integral plătit numai la momentul la care întreaga sa valoare este creditată în contul Vânzătorului, fără nicio deducere în temeiul taxelor, impozitelor, comisioanelor bancare sau a vreunor altor rețineri. În situația folosirii unor instrumente de plată, Prețul va fi fost considerat achitat la data încasării integrale a valorii corespunzătoare prin utilizarea instrumentelor. 
 • Garanția Vânzătorului
 • Bunurile vândute de Vânzator trebuie sã fie conforme specificațiilor tehnice convenite prin acest contract (inclusiv anexele la contract) și sã nu prezinte vicii în privinţa titlului juridic. Bunurile trebuie sã fie de felul, cantitatea şi calitatea specificate în prezentul contract, în acest sens, Vânzătorul fiind singurul răspunzator, inclusiv pentru Livrarea Bunurilor.

Vânzătorul nu oferă Cumpărătorului vreo garanție pentru buna funcționare a Bunului/Bunurilor vândute, nu este răspunzător faţă de Cumpărător pentru orice lipsă a conformităţii aparută după livrarea Bunurilor cu excepția răspunderii pentru viciile ascunse Cumpărătorul este de acord cu faptul că, la data prezentului și înainte de semnarea contractului: Bunurile sunt uzate (second hand).

 • Cumpărătorul declară în mod expres și pe propria răspundere că la data semnării prezentului contract și înainte de semnarea acestuia, a verificat și a inspectat vizual Bunurile, inclusiv componentele bunurilor, sub aspectul calității, caracteristicilor estetice, fizice, tehnice și funcționale, a constatat starea de uzură a acestora și nu va formula pretenții cu privire la defecțiunile constatate vizual la data inspecției,, că i s-a dat posibilitatea și i s-a recomandat să verifice pe propria cheltuială și pe propriul risc starea Bunurilor prin experți autorizați. De asemenea, Cumpărătorul a luat la cunoștință și este de acord că Bunurile pot să fi avut daune și i s-a prezentat Raportul de Inspecție tehnică cu privire la starea Bunului/Bunurilor.
 • Cumpărătorul declară în mod expres și pe propria răspundere că Bunul/Bunurile corespunde calităților convenite de părți și declară că este de acord să primească Bunurile în starea în care acestea se gasesc la data semnării prezentului contract. Se prevede în mod expres faptul că prețul de vânzare-cumpărare al Bunului/Bunurilor a fost stabilit avându-se în vedere starea Bunului/Bunurilor, vechimea acestora și gradul lor de uzură, precum și faptul că Vânzătorul nu oferă garanție pentru buna funcționare a Bunului/Bunurilor.
 • Vanzatorul va raspunde  pentru viciile ascunse ale Bunului in conformitate cu prevederile legale aplicabile in vigoare la data semnarii prezentului contract . In cazul in care Vanzatorul datoreaza garantia pentru vicii ascunse, Cumparatorul este obligat sa informeze Vanzatorul, in scris privind viciile ascunse descoperite in termen de 2 zile lucratoare de la momentul descoperirii lor. Daca descoperirea viciilor ascunse de catre Cumparator se realizeaza gradual, aceste termene incep sa curga din ziua in care Cumparatorul isi da seama de gravitatea si intinderea viciului.
 • Garanția Cumpărătorului
 • Garanțiile oferite de Cumpărător, după caz, sunt cele prevăzute de Contract.
 • Dacă, ulterior Datei Semnării, Vânzătorul ia cunoștință de circumstanțe care pot diminua capacitatea Cumpărătorului de a-și executa obligațiile născute din Contract, Vânzătorul va avea dreptul să solicite plata integrală în avans la o altă dată și/sau garanții satisfăcătoare privind executarea obligațiilor Cumpărătorului înainte de a-și executa propriile obligații și/sau de a-și asuma în acest scop obligații față de terțe părți.
 • Alte obligații ale Vânzătorului
  • In cazul in care obiectul contractual trebuie comandat, nefiind disponibil in stoc, Vânzătorul va informa Cumpărătorul despre aceasta printr-o notificare scrisă, transmisă pe cale electronică (email, fax, etc),. În cazul în care În acest sens, Cumpărătorul este acord ca Vânzătorul să lanseze o comandă de achiziție către Furnizor, iar Vânzătorul este obligat să îi furnizeze toate informațiile necesare cu referire la stadiul tehnic, eventuale defecțiuni, daune, fotografii, precum și orice fel de informații suplimentare cu privire la Bun/Bunuri ofertate. In acest caz, Cumpărătorul va confirma daca este de acord cu lansarea comenzii conform informatiilor primite și va achita un avans care nu poate fi returnat odată ce comanda a fost lasată, conform CS.
  • La cererea scrisă a Cumpărătorului, Vânzătorul va asigura contra cost (direct sau prin societăți afiliate ori terțe autorizate) servicii de întreținere, reparații și asistență tehnică pentru Produse.
  • În situația în care Vânzătorul optează pentru păstrarea combinației de numere de înmatriculare, acesta va îndeplini operațiunile necesare de păstrare a combinației numerelor de înmatriculare. În acest sens, va pune la dispoziție Cumpărătorului o copie a chitanței de plată a tarifului de păstrare a combinației numărului de înmatriculare în termen de maxim 5 zile de la semnarea Contractului.

În situația în care Vânzatorul nu optează pentru păstrarea combinației de numere de înmatriculare și nu prezintă chitanța de rezervare a numerelor, Cumpărătorul are dreptul să comercializeze bunul în regim second hand cu numerele de înmatriculare cu care a fost predat, fără a fi răspunzător de eventuale evenimente ce pot surveni în urma revânzării, cum ar fi dar fără a se limita la următoarele situații: neîndeplinirea operațiunilor necesare de înmatriculare, preluarea amenzilor, păstrarea acelorasi numere, etc.

 1. Încetarea Contractului
 2. În (i) situațiile expres prevăzute de Contract ca dând dreptul Vânzătorului la rezoluțiunea Contractului și (ii) în toate situațiile în care Cumpărătorul încalcă orice obligație esențială prevăzută de prezentul Contract și nu o remediază în termen de cel mult 15 (cincisprezece) Zile Lucrătoare de la solicitarea scrisă a Vânzătorului în acest sens, Vânzătorul va avea dreptul de a rezoluționa prezentul Contract imediat, prin simpla notificare a Cumpărătorului cu privire la rezoluțiune și motivul acesteia, fără intervenția vreunei instanțe de judecată, fără punerea în întârziere a Cumpărătorului și fără nicio altă formalitate.
 3. În cazul rezolvirii Contractului conform articolului 11.1 CGV Vânzătorul va avea dreptul să rețină toate sumele încasate de la Cumpărător în temeiul Contractului (inclusiv prin executarea imediată și integrală a oricărui instrument de plată oferit de Cumpărător, precum cecuri sau bilete la ordin), cu titlu de penalitate contractuala, ca urmare a încetării Contractului și a încălcării obligației relevante de către Cumpărător.
 4. În cazul existenței unor motive de rezoluțiune a Contractului cu privire la unul sau mai multe Produse, Vânzătorul va avea dreptul de a rezoluționa Contractul și cu privire la celelalte Produse care nu au fost achitate integral si livrate si față de care nu există astfel de motive.
 5. Sub rezerva oricăror prevederi contrare ale Contractului, articolul 11.1 se aplică mutatis mutandis în beneficiul Cumpărătorului, caz în care Vânzătorul nu va avea dreptul de a reține decât sumele plătite de către Cumpărător pentru Produse livrate și obligații executate de Vânzător conform Contractului. 
 6. Cumpărătorul nu are dreptul să rezoluționeze Contractul în situația în care Produsul se defectează și/sau are vicii ascunse.
 7. Anterior predării Produsului sau plății Prețului, oricare dintre acestea survine mai târziu, fiecare dintre Părți va avea dreptul să înceteze prezentul Contract imediat, prin simplă notificare adresată celeilalte Părți, în cazul în care aceasta din urmă intră în procedură de faliment sau dizolvare ori lichidare voluntară sau forțată sau orice altă procedură care poate conduce la acestea, cu excepția procedurii insolvenței. Partea în culpă va avea dreptul să rețină cu titlu de daune interese avansul încasat sau instrumentul de garanție predat.
 8. O Informație Confidențială poate fi divulgată de o Parte numai în situația
  1. a obținerii acordului prealabil expres scris al celeilalte Părți; sau
  1. a existenței unei obligații legale de divulgare, caz în care, oricând este posibil conform legii, Partea care are obligația divulgării va furniza numai minimul necesar de informații și va înștiința în prealabil și în timp util cealaltă Parte despre iminența divulgării; sau
  1. divulgarea este necesară conform legii și/sau împrejurărilor în vederea executării Contractului de către Partea care o divulgă, aceasta din urmă având totuși obligația de a furniza în acest scop numai minimul de informații.
 9. Situația în care o Informație Confidențială este sau devine publică nu îndreptățește o Parte la divulgarea ei decât dacă aceasta nu privește termenii sau condițiile Contractului.
 10. În orice caz, Părțile nu vor divulga sau schimba vreo informație în situația în care divulgarea sau schimbul ar putea fi considerat a reprezenta o încălcare a legii, incluzând dar fără a se limita schimbul de informații sensibile între concurenți, direct sau prin intermediul unor terțe persoane.
 11. Cumpărătorul este de acord că Producătorul, Vânzătorul și orice terță parte contractată de aceștia au, în situația existenței unui interes legitim (incluzând dar fără a se limita la situația efectuării de intervenții ca parte a obligațiilor de garanție aferente Produselor și/sau în scopul colectării unor informații în vederea îmbunătățirii calității și siguranței Produselor și/sau pentru a răspunde oricăror cerințe legale sau solicitărilor oricărei autorități publice), dreptul de a pătrunde în orice mod în orice sisteme informatice sau de altă natură ale Produselor, precum și de a accesa, reține și folosi orice date înregistrate de acestea, precum și orice date referitoare la funcționarea și defecțiunile Produselor.
 12. Dreptul de retragere
 13. În cazul plății cu întârziere, Vânzătorul are dreptul sa rezilieze prezentul contract.
 14. Cu condiția convenirii asupra efectuării de plăți parțiale, Vânzătorul are un drept de retragere, dacă plata întârzie să fie efectuată pentru mai mult de o săptămână. În plus, Vânzătorul are dreptul să solicite imediat soldul integral rămas al prețului de achiziție.
 1. Cu toate acestea, și în fiecare caz, Vânzătorul are dreptul, în cazul unei plăți întârziate, să solicite despăgubiri pentru daunele cauzate din culpă.
 1. În cazul în care Vânzătorul se retrage din contract, cumpărătorul este obligat să restituie imediat obiectul achiziției, împreună cu orice drepturi de retenție.
 1. Protecția datelor cu caracter personal
 2. Privitor la datele cu caracter personal pentru care Părțile acționează fiecare în calitate de operatori, Părțile vor respecta obligațiile ce le revin prin Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul”). Părțile confirmă că pot exista situații când uneia din Părți i se poate aloca responsabilitatea respectării unei cerințe specifice în baza Regulamentului, dar ca o astfel de alocare contractuală a responsabilității nu va exonera niciuna dintre Părți de obligațiile ce ii revin prin Regulament.
 3. Datele cu caracter personal prelucrate de către Părți în baza Contractului sunt date ce aparțin angajaților, și reprezentanților pentru îndeplinirea obligațiilor din Contract.
 4. Când una dintre Părti prelucrează date cu caracter personal, în calitate de Persoană împuternicită de cealaltă Parte, va respecta instrucțiunile primite de la cealaltă Parte în măsura în care nu sunt contrare prevederilor Regulamentului, după cum se aplică aceasta pentru Partea respectivă în calitate de persoană împuternicită de operator. Într-o atare situație, Părțile vor putea încheia un acord de prelucrare a datelor cu caracter personal prin care una dintre părți este desemnată operator iar cealaltă parte este desemnată împuternicit.
 5. În sensul prevederilor anterioare, fiecare dintre Părți va lua măsuri de securitate fizice, tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru a proteja datele cu caracter personal ale celeilalte Părți împotriva utilizării, diseminării sau publicării neautorizate, pierderii, folosirii abuzive, accesului, dezvăluirii, prelucrării, modificării și distrugerii accidentale sau neautorizate.
 6. Fiecare dintre Părți va prelucra datele cu caracter personal ale celeilalte Părți pe parcursul perioadei în care sunt prestate Serviciile în baza Contractului, precum și ulterior pentru o durată conformă cu prevederile legale aplicabile.
 7. Obligațiile fiecăreia dintre Părți în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal sunt următoarele:
 8. să prelucreze datele cu caracter personal primite de la cealaltă Parte în baza principiilor generale ale legalității, echității, transparenței, limitării scopului, minimizării datelor, acurateței, limitării stocării, integrității, confidentialității și responsabilității;
 9. să informeze cealaltă Parte fără întârziere despre orice încălcare a Regulamentului și să pună în aplicare toate acele măsuri care pot fi necesare pentru protejarea datelor cu caracter personal ale celeilalte Părți și să atenueze eventualele efecte negative asupra persoanelor vizate;
 10. să se asigure că numai angajaților care au o nevoie legitimă de a îndeplini obligațiile în baza Contractului, li se va oferi accesul la datele cu caracter personal care aparțin celeilalte Părți și că respectivul acces este limitat la anumite categorii de date cu caracter personal care sunt strict necesare;
 11. să coopereze și să furnizeze asistență celeilalte Părți în legatură cu orice plangere sau solicitare formulată de o persoană vizată în raport cu datele cu caracter personal prelucrate în baza Contractului, inclusiv: (i) furnizându-i Părții detalii complete cu privire la plangere sau solicitare; (ii) respectând o solicitare de acces la date în intervalul relevant prevazut de legislația privind protecția datelor; (iii) furnizându-i Părții orice date cu caracter personal pe care le deține în legatură cu o persoană vizată (în termenele solicitate de Parte) și (iv) furnizându-i Părții orice informații pe care aceasta le solicită.
 12. Proprietate intelectuală
  1. Toate informațiile și elementele de proprietate intelectuală utilizate de Vânzător în scopul, ca parte din sau în executarea Contractului sunt proprietatea și/sau fac obiectul unor drepturi de proprietate intelectuală aparținând Vânzătorului și/sau Producătorului, care vor rămâne singurii proprietari ai și respectiv titulari ai drepturilor de proprietate intelectuală.
 1. Cumpărătorul nu are dreptul să furnizeze, să folosească, să publice sau să reproducă respectivele informații sau elemente sau să permită furnizarea, folosirea, publicarea sau reproducerea către/de către terțe părți a respectivelor informații sau elemente.
 1. Astfel de informații și elemente vor fi considerate Informații Confidențiale, prevederile articolului 13 CGV aplicându-li-se în mod corespunzător.
 1. Articolele 13 și 15 CGV vor supraviețui încetării prezentului Contract indiferent de motiv.

Respectarea legii

La incheierea si executarea prezentului Contract fiecare dintre Parti va actiona in deplina conformitate cu toate reglementarile legale aplicabile si nu a intreprins si nu va intreprinde, direct sau indirect, in legatura cu sau in scopul Contractului, niciun act sau fapt de natura a constitui o incalcare a vreunor dispozitii legale aplicabile, incluzand dar fara a se limita la prevederile legale in materie penala, de concurenta, de prevenire a spalarii banilor si a actelor de terorism si de protectie a datelor cu caracter personal.

Fiecare Parte va oferi tot concursul necesar celeilalte in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor pentru respectarea deplina reglementarilor legale la incheierea si executarea Contractului, precum si a politicilor interne rezonabile a fiecareia dintre Parti in materia conformarii (“compliance”) si a controlului intern.

Fara a limita generalitatea prevederilor articolului 17.2 CGV, fiecare dintre Parti declara si garanteaza celeilalte ca:
• nu a oferit, acordat, asigurat, promis, ascuns sau ajutat la ascunderea, direct sau indirect, de bani sau orice alte beneficii pentru vreun functionar, angajat, reprezentant sau colaborator de orice natura al vreunei autoritati sau oricarei alte entitati publice sau private, in vederea influentarii vreunui act sau decizii ale acesteia sau a obtinerii vreunui avantaj injust sau in vreun alt mod care ar putea fi considerat infractiune de coruptie sau de alta natura, in vederea procurarii vreunui beneficiu pentru Cumparator, afiliatii sai sau orice alta persoana cunoscuta acestora, si nici nu va face aceasta in viitor, in scopul incheierii sau executarii sau in general in legatura cu Contractul;

Fiecare Parte se obliga sa asigure respectarea de catre reprezentantii, angajatii si colaboratorii sai a tuturor prevederilor legale aplicabile in legatura cu incheierea si executarea Contractului, prin masuri adecvate de formare, supervizare si control intern;

Notificari

Toate notificarile si orice alte comunicari emise in temeiul Contractului trebuie sa fie scrise si vor fi considerate transmise unei Parti atunci cand vor fi (i) livrate personal, prin serviciu de curierat sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire (achitate in prealabil), sub rezerva obtinerii dovezii de livrare/refuz de primire/omisiune de ridicare din partea destinatarului/a instiintarii privind adresa eronata; sau (ii) transmise prin e-mail, sub rezerva emiterii confirmarii de livrare de catre echipamentul transmitator; sau (iii) primite de catre echipamentul destinatar, daca sunt transmise prin fax, fiind necesara confirmarea de transmitere emisa de echipamentul expeditorului, in fiecare caz fiind adresate in atentia persoanei si la adresele si numerele indicate in preambulul prezentului Contract.

Datele de contact pentru notificari vor putea fi modificate de fiecare Parte prin notificare adresata celeilalte Parti conform celor de mai sus.

Raspundere

Partile vor raspunde pentru incalcarea prevederilor Contractului in conformitate cu prevederile legale aplicabile, sub rezerva limitelor raspunderii prevazute de Contract si care sunt permise de lege.

Partile sunt de acord ca prevederile articolului 1271 din Codul Civil privind impreviziunea se vor aplica si in situatia in care schimbarea imprejurarilor nu are caracter exceptional, in masura in care se poate dovedi ca schimbarea nu putea fi in mod rezonabil prevazuta in mod efectiv de Partea care o invoca. In acest caz, simpla posibilitate abstracta a intervenirii unui anumit eveniment nu va putea fi considerata drept posibil de prevazut in masura in care respectivul eveniment nu survine in mod frecvent sau ciclic sau Partea nu ar fi trebuit sa cunoasca acest lucru prin natura activitatii si/sau a specializarii sale.

Cumparatorul nu se va putea prevala de niciun drept de retentie impotriva Vanzatorului, renuntand expres prin Contract la orice astfel de drept.

In situatia in care Produsele livrate Cumparatorului incalca in vreun fel prevederile Contractului sau ale legii aplicabile ca urmare a faptei Producatorului sau a oricarei alte terte persoane, Vanzatorul va fi degrevat de orice raspundere fata de Cumparator sau orice alte persoane afectate, cu conditia:

·  de a ceda Cumparatorului si/sau respectivelor persoane actiunile necesare in vederea obtinerii de despagubiri sau orice alte masuri reparatorii necesare;
·  in cazul in care acest lucru nu este dorit de Vanzator sau nu este posibil din orice motiv, de a promova el insusi impotriva Producatorului (sau oricarei alte persoane responsabile, in masura in care detine un astfel de drept) actiunile mentionate la articolul 19.4.1 CGV.

Vanzatorul nu va raspunde in niciun caz pentru simpla culpa a sa sau a oricaror persoane pentru care este chemat sa raspunda si nici pentru prejudicii indirecte sau nesemnificative. Vor fi considerate prejudicii nesemnificative acelea care dispar de la sine sau pot fi remediate cu minime eforturi financiare sau de alta natura.

In situatiile in care Vanzatorul furnizeaza informatii tehnice sau de alta natura care nu pot fi considerate a face parte din obligatiile nascute in sarcina sa conform Contractului, Vanzatorul nu va putea fi tinut raspunzator in niciun fel pentru informatiile astfel furnizate. ·  O Parte a carei raspundere este angajata conform prezentului Contract sub forma obligatiei de a plati daune-interese va putea fi obligata la o astfel de plata numai in masura in care valoarea dovedita a prejudiciului nu a fost acoperita de catre vreo alta persoana, incluzand societati

Imposibilitatea fortuită de executare

Prin derogare de la articolul 1634 Cod Civil, Partile sunt de acord ca imposibilitatea fortuita de executare (incluzand in toate situatiile atat forta majora, cat si cazul fortuit) exonereaza Partile de raspundere chiar si in situatia in care survine ulterior punerii lor in intarziere.

Nu va fi considerata imposibilitate fortuita de executare situatia in care o Parte are dificultati financiare de vreun fel, indiferent de cauza acestora.

Partea afectata de imposibilitatea fortuita de executare va notifica aceasta celeilalte Parti imediat ce ii este rezonabil posibil, si va lua toate masurile rezonabil posibile dupa imprejurari pentru a diminua efectele imposibilitatii fortuite de executare.

In situatia in care imposibilitatea fortuita de executare conduce la intarzieri in executarea obligatiilor de natura celor care dau dreptul unei Parti sa inceteze Contractul, Partea afectata de neexecutare poate denunta unilateral prezentul Contract in conformitate cu articolul 11.

Inscriptionarea Produselor

In cazul in care asupra Produselor sunt montate echipamente suplimentare, altele decat cele montate de catre Producator (exemplu: echipamente de iluminare si semnalizare, colantari, inscriptionarea autovehiculelor cu anumite elemente de identificare), Cumparatorul este obligat sa procedeze la inlaturarea acestora pe propria cheltuiala.

Legea aplicabila si solutionarea disputelor

 • Prezentul Contract se interpreteaza in conformitate cu si este guvernat de legea romana. In situatia in care Conventia Natiunilor Unite privind Contractele de Vanzare Internationala de Marfuri este aplicabila in privinta Contractului, numai acele prevederi ale Conventiei care nu sunt contrare sau care nu pot ingreuna aplicarea vreunei prevederi a Contractului si/sau a legii romane vor fi aplicabile.
 • Orice dispute intre Parti cu privire la prezentul Contract, care nu pot fi solutionate pe cale amiabila in termen de cel mult 10 (zece) Zile Lucratoare de la aparitie, vor putea fi supuse spre solutionare instantei de judecata competente din Romania, respectiv (in cazurile in care alegerea este posibila) instanta de la sediul Vanzatorului.
 • Termenul prevăzut la articolul 21.2 CGV nu înlătură dreptul vreuneia dintre Părți de a solicita la orice moment orice măsuri provizorii aplicabile conform legii.

Cesiune

Prezentul Contract, orice obligatii de garantie asumate pentru executarea obligatiilor uneia dintre Parti si orice drept sau obligatie prevazuta de acesta va putea fi cesionat in mod liber de catre oricare dintre Parti afiliatilor sai, fara nicio alta formalitate cu conditia transmiterii unei notificari notificare adresata celeilalte Parti.

Sub rezerva articolului 22.1 CGV, nicio parte a prezentului Contract si niciun drept sau obligatie decurgand din aceasta, cu exceptia drepturilor corelative obligatiilor de plata, nu va putea fi cesionat(a) catre vreo terta persoana fara acordul prealabil scris al celeilalte Parti.

Prevederi finale

In cazul in care vreo prevedere a prezentului Contract este invalidata sau considerat(a) inaplicabila de catre o instanta competenta si/sau prin efectul legii, numai respectiva prevedere va fi considerata invalida sau inaplicabila. Aceasta nu va afecta validitatea sau aplicabilitatea restului prevederilor contractuale decat in cazul in care respectiva prevedere este esentiala pentru incheierea si executarea Contractului. In ambele cazuri, Partile vor agrea inlocuirea respectivei prevederi cu una similara, pastrand pe cat posibil spiritul, intelesul si efectele prevederii anterioare.

Neexercitarea totala sau partiala, de catre vreuna dintre Parti a vreunuia dintre drepturile dobandite in temeiul Contractului nu va putea fi considerata drept o renuntare de catre respectiva Parte la respectivul drept sau la exercitarea lui fata de respectiva situatie sau fata de orice alte situatii ulterioare.

Contractul va intra in vigoare la Data Semnarii.

Vanzator
CTE Trailers S.R.L.
Prin: Dana Manns
Pozitie: Administrator
Semnatura: ______________________
Cumparator
[denumirea completa]
Prin: [numele complet],
Pozitie: [a se insera]
Semnatura: ______________________

Aboneaza-te pentru ultimele noutati